Official WESTCOAST Online Store | Delivery to all EU countries

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR MED KUNDINFORMATION

1. Tillämpningsområde
2. Avtalets ingående
3. Ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och leveransvillkor
6. Äganderätt
7. Ansvar för brister
8. Tillämplig lag
9. Information om tvistlösning online


1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") för "Pär Fornell AB" (hädanefter "säljare") gäller alla avtal som en konsument eller företagare (nedan kallad "kund") med säljaren beträffande säljaren i hans online -Shop kompletterar de visade varorna. Inkluderingen av kundens egna villkor avvisas härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som slutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet.

1.3 En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2. Avtalets ingående

2.1 Produktpresentationerna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna in ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att de valda varorna har placerats i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett rättsligt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller

- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom mottagandet av varorna är avgörande, eller

- genom att be kunden betala efter att ha gjort sin beställning.

Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen avslutas avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunden och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda tidsfrist, anses detta vara ett avslag på erbjudandet, vilket resulterar i att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om du väljer betalningsmetod "PayPal Express" behandlas betalningen av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter: "PayPal"), med förbehåll för PayPal-användarvillkoren, tillgänglig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / användaravtal fullt eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - med förbehåll för villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- full . Om kunden väljer "PayPal Express" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall, i avvikelse från avsnitt 2.3, förklarar säljaren godkännande av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning tillsammans med dessa villkor. Dessutom arkiveras kontraktstexten på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade kundkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan du skickar sin beställning.

2.6 Innan beställningen är bindande via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som används för att förstora skärmen på skärmen. Innan kunden skickar en bindande order kan den kontinuerligt korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Dessutom visas alla poster igen i ett bekräftelsefönster innan bindningsordern skickas och kan också korrigeras där med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna.

2.7 Endast svenska eller engelska är tillgängliga för ingående av avtalet.

2.8 Orderhantering och kontakt görs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. När SPAM-filter används, måste kunden särskilt se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part i uppdrag av säljaren för att behandla beställningen kan levereras.

3. Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Mer detaljerad information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Kunden har olika betalningsalternativ tillgängliga som anges i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om annat.

4.4 Om betalningsmetoden "PayPal" väljs kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, med förbehåll för PayPal-användarvillkoren, tillgänglig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Detta innebär att u. a. kräver att kunden öppnar eller redan har ett PayPal-konto.

5. Leverans- och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor sker regelbundet på leveransvägen och till den leveransadress som kunden anger. Vid hanteringen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens inköpsprocess avgörande. Avvikande från detta, när du väljer PayPal-betalningsmetod, är den leveransadress som kunden har lagrat hos PayPal avgörande.

5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka varorna till säljaren eftersom det inte var möjligt att leverera till kunden, bär kunden kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om han inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjlig leverans eller om han tillfälligt hindrades från att acceptera den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren hade meddelat tjänsten till honom en rimlig tid i förväg.

5.3 Det kan inte hämtas av kunden av logistiska skäl.

6. Äganderätt

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7. Ansvar för brister

7.1 Om det köpta föremålet är bristfälligt gäller bestämmelserna i lagstadgat ansvar för brister.

7.2 Kunden ombeds klaga till leverantören om levererade varor med uppenbara transportskador och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

8. Tillämplig lag

8.1 Lagen i Konungariket Sverige gäller alla rättsliga förhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationellt köp av lös gods. När det gäller konsumenter gäller detta lagval endast i den mån skyddet som beviljas genom obligatoriska bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte dras tillbaka.

9. Information on online dispute resolution

The EU Commission provides a platform for online dispute resolution under the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

This platform serves as a point of contact for the out-of-court settlement of disputes arising from online sales or service contracts in which a consumer is involved.

What are you looking for?